Bericht van de voorzitter van de COVS.

Nieuwsbrief Voorzitter COVS Nederland februari 2021

Het werven van nieuwe COVSverenigingsleden is geen taak van de KNVB!

Een veel gehoorde kreet uit het arbitrageland is “de KNVB moet zorgen voor aanwas van nieuwe jonge scheidsrechters door meer in te zetten op werving en behoud”. 

Is dat zo? Wat zetten de COVS-verenigingen in zodat het ledenaantal van de verenigingen groei laat zien? De leden komen namelijk niet aanlopen en dus zul je als COVS-vereniging net als in de commercie “de boer op moeten” om successen te behalen. 

Of vindt u het een taak van de COVS Nederland? Waarmee kunnen wij jullie helpen? Per slot van rekening dragen de COVS-verenigingen € 15,- per jaar/per lid af aan de landelijke COVS en dus! 

Het liefst willen enkelen nog minder afdragen zoals de laatste jaren te doen gebruikelijk is en vragen daar ook openlijk om. Zijn we allen nog wel zo ambitieus zoals we zeggen of hebben we genoeg van het landelijke beleid? Houden we de euro’s liever in eigen bezit en is de toegevoegde waarde van COVS Nederland miniem.

Zomaar vragen die bij ons en wellicht ook bij u opborrelen! Als we niets doen kunnen we over ca. 5 jaar de deuren mogelijk sluiten van veel COVS-verenigingen en COVS Nederland. Dat is helaas “de teneur”. We dienen dus allemaal vooruit te bewegen en “harder dan we gewend zijn”, veel districten kampen nu al met veel te weinig arbitrage.

In het onderzoek van het Mulier Instituut, uitkomend eind februari of eerste week maart 2021, geeft het onderzoeksbureau haarfijn aan waar de zwakte van onze totale organisatie ligt en waarvan afgeleid kan worden welke acties er genomen dienen te worden. Naast de resultaten uit de rondjes langs de velden en andere bronnen een zeer waardevol onderzoeksrapport waar we met zijn alleen veel mee moeten. Wij gaan ervoor!

Jullie ook?

Contributie inning Q1-2021

Het bestuur van COVS Nederland heeft in haar bestuursvergadering besloten de contributie over Q1-2021 niet te innen. Dit heeft te maken met het feit dat een aantal geplande activiteiten niet zijn doorgegaan. De waarde van deze activiteiten in € vloeit terug in de kas van de COVS-verenigingen. De melding is reeds bij de verenigingen gedaan. 

KNVB

De KNVB heeft voor voetbalverenigingen wederom een budget ingezet voor de komende maanden, zolang het budget beschikbaar is. In fase 1 werden wij door de KNVB op de hoogte gebracht dat ondanks de gedane toezegging er naast interne problemen ook belastingtechnisch een en ander niet goed was ingeregeld voor de COVS. Inmiddels hebben wij de toezegging gekregen om een factuurvan € 4.000,00 te mogen sturen aan de KNVB. Een mooie geste waarvan we dankbaar gebruikmaken! Uiteraard zal het bedrag, na ontvangst spelregels KNVB, verdeeld worden onder de deelnemende verenigingen.

WBTR wat is dat en wat betekent dat voor de COVS:\

Op 11 november 2020 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) gepubliceerd in de Staatscourant, waarbij de ingangsdatum is vastgesteld op 1 juli 2021, met daarbij een overgangsperiode van max 5 jaar. Echter dit laatste geldt met name voor de allerlaatste stap, namelijk het naar de notaris gaan voor het bekrachtigen van de mogelijke te wijzigen Statuten. Deze wet geldt voor alle (sport)verenigingen en stichtingen.

De nieuwe wet heeft betrekking op o.a.:• Positie en plichten bestuursleden en toezichthouders;• De aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders;• Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven;• Regels omtrent belangenverstrengeling;• Procedures bij grote uitgaven of investeringen.

Wat al duidelijk is, is dat de wet niet gemakkelijk is te implementeren en dat (externe) juridische ondersteuning een noodzaak is, tenzij je die in je eigen vereniging voorradig hebt. Dit laatste zal in de meeste gevallen niet het geval zijn. Het Bestuur COVS Nederland heeft aan de Commissie Juridische zaken gevraagd uit te zoeken op welke wijze de COVS Nederland een mogelijke, adequate professionele ondersteuning kan verlenen aan de lid-verenigingen. De commissie zal daarvoor op korte termijn een advies opstellen voor het Bestuur COVS Nederland.

De KNVB heeft ook een artikel over dit onderwerp geplaatst: (https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/62133/wat-houdt-de-wet-bestuur-en-toezicht-rechtspersonen)

In het reguliere overleg met de KNVB zullen wij dit onderwerp ook aan de orde stellen. Uiteraard houden wij je hiervan en van het advies van de Commissie Juridische zaken op de hoogte.

Voor meer informatie over deze wet ga dan naar de website www.wbtr.nl

Ik vertrouw erop openheid te hebben betracht naar de achterban en voor vragen kunnen jullie mij altijd mailen. voorzitter@covs.nl

Wees vooral zuinig op jezelf en anderen.

Ron Sotthewes

Voorzitter COVS Nederland